Wednesday, December 26, 2007

ANAK LUAR NIKAH

Abu Razeen.

Asiah meminta supaya suaminya Saleh membayar nafkah anak sebagai saraan wajib daripada bapa kepada anak, namun Saleh enggan membiayai nafkah tersebut dengan alasan anak tersebut bukanlah anak yang terhasil dari persetubuhan yang sah atau dalam erti kata lain, anak luar nikah, disebabkan anak tersebut lahir tidak sempurna 9 bulan selepas tarikh pernikahan mereka. Keengganan Saleh menyebabkan Asiah memfailkan tuntuan nafkah anak di Mahkamah Syariah dengan kadar RM400.00 setiap bulan, Hakim Syarie setelah membicarakan kes tersebut berdasarkan bukti dan keterangan daripada kedua belah pihak, telah memerintahkan Saleh membayar nafkah anak tersebut dengan jumlah RM200.00 setiap bulan. Terkilan dengan keputusan Hakim Syarie tersebut Saleh telah membawa kes ini ke Mahkamah Rayuan Syariah, beliau tetap dengan pendapatnya bahawa anak tersebut lahir bukan dari persetubuhan yang sah, walaubagaimanapun keputusan Hakim Syarie telah dikekalkan oleh Hakim Mahkamah Rayuan dengan alasan bahawa nas syarie menyatakan mana-mana kanak-kanak yang dilahirkan sekurang-kurangnya 6 bulan 2 lahzah qamariah maka sabit nasabnya. Dan setelah dibuat pengiraan anak Saleh tersebut dilahirkan selepas akad nikah dalam jangkamasa 8 bulan 3 hari qamariah, antara hujah lain yang menyebabkan rayuan Saleh ditolak adalah beliau sebelum itu telah bersetuju untuk menanggung nafkah mengandung Asiah yang membuktikan perasaan tanggungjawabnya terhadap anak yang dilahirkan.

Kes tersebut adalah merupakan salah satu cara yang lazim digunakan oleh pihak bapa apabila enggan membayar nafkah anak, walaupun mereka tahu ini adalah anak yang sah, dan sedaya upaya untuk menafikan hak isteri yang menuntut bagi pihak anak mereka, namun seperkara yang perlu diingat, dakwaan anak yang lahir diluar nikah atau perzinaan kepada seorang perempuan oleh suaminya jika melalui sumpah atau didefinasikan sebagai li’an samada dibuktikan oleh mahkamah isteri tersebut tidak melakukan zina ataupun sebaliknya maka pasangan tersebut akan diperintah faraq nikah dan dipisahkan dan hidup berasingan selama-lamanya menurut seksyen 50(1) EUUKIS [Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Selangor) 2003].

Ayat mengenai li’an jelas diperincikan di dalam Al-Quran dengan firman Allah yang diterjemahkan “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima: bahawa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahawa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar” [An-Nur: 6-9]

Selain dari pembelaan tuntutan nafkah anak oleh pihak yang menafikan, isu anak luar nikah (illegitimate child, walad al-zina) atau masalah pengesahan nasab juga timbul dalam kes wali hakim, penentuan sebagai ahli waris dalam sijil perakuan pewarisan (faraid), hak jagaan anak dan jika dituruti secara ditil isu ini juga boleh berpunca dari perkahwinan yang tidak menurut undang-undang atau hukum syarak.

Bagi perincian anak yang didakwa dilahirkan luar ikatan pernikahan, pihak Jabatan Mufti Selangor telah mewartakan fatwa berkenaan anak tak sah taraf menurut hukum syarak adalah berpandukan kepada anak yang dilahirkan tanpa nikah samaada hasil daripada zina, rogol atau melalui cara saintifik yang bertentangan dengan hukum syara’, Anak yang dilahirkan lebih daripada 6 bulan 2 lahzah qamariah dari waktu "Imkan ad Dukhul" selepas akad yang sah dan ada bukti dari segi syara’ bahawa anak tersebut ialah anak tanpa nikah melalui iqrar (pengakuan) mereka yang berkenaan (suami dan isteri tersebut atau salah seorang daripadanya), atau 4 orang saksi yang memenuhi syarat-syarat mengikut hukum syara’, Anak yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan 2 lahzah qamariah dari waktu "Imkan ad Dukhul" dan bukan hasil daripada persetubuhan syubhah. Diwartakan pada 28 April 2005. Berkenaan ‘2 lahzah’ yang ditambah kepada 6 bulan qamariah, tidak disebut pada seksyen 111 EUUKIS dalam bahagian kesahtarafan anak enakmen tersebut, ada pihak yang berpendapat ‘lahzah’ bererti saat atau detik, satu lahzah dikira semasa Imkan ad dukhul (ejaculation) dan satu lahzah lagi semasa keluar anak tersebut daripada ibunya.

Manakala jika seorang perempuan yang tidak berkahwin melahirkan anak selepas tamat iddahnya samada iddah perceraian atau kematian dalam tempoh sebelum 4 tahun qamariah maka anak tersebut boleh dinasabkan kepada suaminya terdahulu (sebelum kematian suami atau sebelum perceraian). Perkara ini dijelaskan dalam seksyen 113 EUUKIS 2003, namun dalam keadaan lebih dari 4 tahun qamariah, jika seorang lelaki (bekas suaminya) tetap menegaskan bahawa anak itu tetap anaknya ataupun ditegaskan oleh waris-waris suami yang telah meninggal dunia maka anak tersebut bolehlah disifatkan sebagai anak lelaki tersebut, disebut dalam seksyen 112 enakmen yang sama.

Secara keseluruhannya anak luar nikah selain dari dilahirkan oleh pasangan suami isteri yang mempunyai perhubungan perkahwinan tetapi telah memasuki keadaan yang meragukan seperti yang diterangkan diatas, boleh juga terbit dari kesalahan zina atau anak yang dilahirkan hasil dari hubungan perkahwinan yang diharamkan seperti perkahwinan sesama muhrim, orang kafir atau isteri kelima.

Dalam keadaan Mahkamah telah mensabitkan gugur nasab dalam mana-mana kes yang dibicarakan samada berdasarkan dalil hukum syarak atau menyalahi undang-undang syariah maka gugurlah semua keistimewaan yang sepatutnya dinikmati oleh anak yang sah seperti ternafinya anak luar nikah dari mewarisi harta, manakala untuk anak perempuan terpaksa menggunakan wali hakim untuk pernikahannya, larangan memakai bin atau binti kepada lelaki yang dipastikan bapa secara biologinya atau lelaki lain serta ternafi dari mendapat nafkah. Kecuali dalam kes rogol kewajipan menanggung nafkah anak luar nikah dipertanggungjawabkan kepada ibunya sehinggalah anak tersebut berupaya menanggung dirinya sendiri, Mahkamah Syariah dalam keadaan ini mengikut seksyen 81(1) EUUKIS 2003 boleh memerintahkan ibu tersebut memberi elaun atau saraan makan minum dan pakaian dalam jumlah yang munasabah kepada anak itu. Sekiranya ibu tidak berkemampuan maka adik beradik lelaki kepada ibu tersebut akan memikul tanggungjawab. Dari segi penjagaan anak luar nikah hanya ibu dan saudara mara sebelah ibu sahaja yang paling berhak menjadi penjaga menurut seksyen 86 undang-undang yang sama. Namun dari segi asasnya anak zina dalam Islam disandarkan kepada ibunya atau adik beradik lelaki kepada ibu tersebut.

Diantara anak luar nikah yang jelas dari hasil perzinaan dan keraguan yang terhasil apabila anak tersebut lahir dari persetubuhan yang masih dilingkari dengan isu perkahwinan, terdapat satu ruang perbincangan yang dikenali sebagai “persetubuhan (wati’) syubhah” diertikan dibawah tafsiran seksyen 2 EUUKIS 2003 sebagai persetubuhan yang dilakukan di atas anggapan sah akad nikah akan tetapi sebenarnya akad itu tidak sah (fasid) atau persetubuhan yang berlaku secara tersilap dan termasuk mana-mana persetubuhan yang tidak dihukum Had di dalam Islam.

Dengan mengambil contoh dua keadaan yang sering berlaku dalam dewan perbicaraan berikutan masalah penentuan nasab; yang pertamanya apabila satu perkahwinan yang dilangsungkan melalui akad yang fasid terhasil dari gugurnya salah satu rukun nikah yang lima, misalnya pasangan yang tidak mengetahui wujudnya wali mujbir dalam kawasan dua marhalah semasa peristiwa akad dilangsungkan atau tidak mengetahui akad itu dilangsungkan oleh sindiket. Maka dalam keadaan tersebut anak yang dilahirkan dianggap sebagai sah taraf. Namun jika sebaliknya pasangan tersebut mengetahui kesalahan yang sedang dilakukan dan tetap meneruskan akad nikah maka anak yang terhasil akan dianggap tidak sah taraf dan ternafi nasab yang turut menghilangkan hak-hak anak tersebut. Berhubung dengan persetubuhan syubhah, seksyen 114 EUUKIS menggariskan sekiranya anak tersebut dilahirkan dalam tempoh enam bulan qamariah hingga empat tahun qamariah selepas bersetubuh maka suami dari perkahwinan itu hendaklah disifatkan sebagai bapa kepada anak yang dilahirkan itu.

Dalam kita membincangkan anak luar nikah kita tidak dapat lari dari persoalan zina yang makin berleluasa dikalangan umat Islam kebelakangan ini, oleh kerana keterbatasan pelaksanaan hukum syarak dalam ruang lingkup negara Malaysia maka kesalahan zina lebih dikenali dengan persetubuhan luar nikah dalam Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995. Sekiranya seorang perempuan melahirkan anak yang sempurna sifat dalam tempoh yang kurang daripada enam bulan qamariah dari tarikh pernikahannya atau hamil luar nikah akibat persetubuhan yang direlakan dan tahu kesalahan yang sedang dilakukannya maka kedua-dua keadaan tersebut telah mencapai tahap prima facie yang disabitkan Mahkamah Syariah boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau mana-mana kombinasi hukuman-hukuman itu. Manakala bagi pihak lelaki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya boleh dikenakan hukuman yang sama mengikut peruntukan seksyen 25 enakmen yang sama.

3rd Article
MAIS Bil 6/Mac 2007No comments:

Post a Comment