Thursday, April 12, 2018

SULH MELIBATKAN MINOR KES HARTA SEPENCARIAN SELEPAS MATI


SULH MELIBATKAN KANAK-KANAK SEBAGAI PIHAK
DALAM TUNTUTAN HARTA SEPENCARIAN SELEPAS MATI

Pra:

Sulh adalah kaedah alternatif untuk penyelesaian kes, selain perbicaraan, arbitrasi dan seumpamanya. Dalam majlis Sulh, pihak litigant diberi kuasa untuk membuat keputusan. Dalam Islam, sulh hukumnya harus bahkan digalakkan dalam Surah An-Nisaa’ ayat 128. Namun pada masa yang sama terdapat batas-batas yang perlu dipatuhi dan difahami oleh pihak yang terlibat. Penglibatan Sulh di Mahkamah Syariah termasuklah pihak-pihak, pegawai Sulh dan juga Hakim pengendorsan. Kertas ini ditulis bagi merungkai isu yang melibatkan tuntutan harta sepencarian selepas kematian. Dimana pihak menuntut membuat tuntutan terhadap ahli waris/yang kena tuntut berstatus kanak-kanak. Adalah penting untuk membuat sebarang ketetapan bagi mengelakkan perjanjian sulh itu tidak sah akibat cacatnya syarat ahli waris semasa memberi persetujuan. Kertas ini dibuat secara QnA bagi memudahkan pemahaman bagi perbincangan selanjutnya. Contoh penyelidikan menggunakan ibu kerana banyak kes yang dirujuk melibatkan pihak isteri yang kematian suami, dan suami meninggalkan anak-anak yatim yang masih kecil (minor).
Adakah ibu boleh membuat keputusan untuk anak-anak (minor) semasa Majlis Sulh dalam tuntutan harta sepencarian selepas mati?

1. Ibu, apabila bertindak sebagai Plaintif tidak berhak untuk buat keputusan dalam kes tuntutan harta sepencarian selepas mati kerana dalam kes tersebut anak-anak bertindak sebagai Defendan, atau pihak lawan bagi ibu.

2. Kes perlu dirujuk kepada peruntukan seksyen 89 Enakmen Undang-undang keluarga Islam Negeri Melaka. Peruntukan tersebut secara jelas menyenaraikan pihak yang perlu bertanggungjawab ke atas harta minor. Seksyen 89 berbunyi seperti berikut:

“89. (1) Sungguhpun hak terhadap hadhanah atau jagaan anak mungkin terletak pada seseorang lain, bapa ialah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri dan harta anaknya yang belum dewasa, dan apabila bapa telah mati, maka hak di sisi undang-undang bagi menjaga anaknya itu adalah turun kepada salah seorang yang berikut mengikut susunan keutamaan yang berikut, iaitu—
(a) datuk lelaki di sebelah bapa;
(b) wasi yang dilantik menurut wasiat bapa;
(c) wasi kepada wasi bapa;
(d) wasi datuk lelaki di sebelah bapa;
(e) wasi kepada wasi datuk di sebelah bapa,
dengan syarat bahawa dia ialah seorang Islam, seorang dewasa, adalah siuman, dan boleh dipercayai.”

3. Oleh yang demikian, datuk adalah merupakan orang yang paling sesuai bertepatan dengan peruntukan seksyen 89, Hakim perlu melihat perkara tersebut. Namun dikala datuk tidak ada, maka ahli waris yang lain boleh bertindak bagi pihak minor.

Bagaimana mahu menjadi penjaga ad-litem di Mahkamah Syariah?

4. Untuk bertindak bagi pihak minor, pihak tersebut boleh membuat permohonan penjaga ad-litem di Mahkamah yang berbidangkuasa. Pemohonan penjagaan ad-litem boleh merujuk kepada seksyen 24 dan 24 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Melaka 2002. Peruntukan dirujuk seperti berikut:.

“24. Mana-mana orang tak berkeupayaan boleh mendakwa atau didakwa melalui penjaga ad litemnya yang diluluskan dengan wajar oleh Mahkamah.

25. Sesuatu persetujuan yang diberikan atau pengetepian yang dibuat bagi pihak seorang orang tak berkeupayaan oleh penjaga ad litemnya dengan kelulusan Mahkamah hendaklah mengikat orang tak berkeupayaan itu”.
5. Permohonan penjagaan ad-litem hendaklah dipohon terlebih dahulu di mahkamah, setelah mahkamah membenarkan permohonan tersebut, barulah penjaga boleh membuat keputusan dalam majlis Sulh.

6. Dalam permohonan penjagaan ad-litem, hakim perlu meneliti peruntukan seksyen 89 EUUKINM, adakah pemohon mempunyai apa-apa kepentingan jika yang memohon bukan datuk lelaki di sebelah bapa. Selain Datuk sebelah bapa, mana-mana pihak (kecuali plaintif) boleh menjadi pemohon, samada abang kandung, bapa saudara, mak saudara, kenalan, peguam, pegawai awam atau sesiapa sahaja. Faktor lain yang diambil kira adalah Islam, dewasa, siuman dan boleh dipercayai. Akhirnya setelah diperiksa dan Mahkamah berpuas hati, baharulah Hakim membuat keputusan.

7. Untuk lain-lain criteria dan peruntukan substantif penjaga harta, Hakim boleh merujuk seksyen 90 hingga 103 EUUKINM 2002.

8. Terdapat peruntukan untuk ibu menjadi penjaga harta anak, itupun melalui wasiat dan jika dilantik sekalipun, Mahkamah boleh melantik orang lain yang akan menjadi penjaga diri dan harta anak serta bertindak bersama dengan ibu. Jika tiada sebarang wasiat maka Hakim perlu merujuk seksyen 89.

9. Namun wajar diingatkan, walaupun ibu diberikan kuasa untuk menjadi penjaga harta dalam seksyen 92 EUUKINM, ibu tetap tidak boleh membuat sebarang keputusan dalam majlis sulh apabila ibu bertindak sebagai Plaintif, manakala anak-anak tersebut bertindak sebagai Defendan. Dalam kes tuntutan harta sepencarian selepas mati khususnya.
Bentuk persetujuan manakah yang boleh dibenarkan oleh Pegawai Sulh dan/atau Mahkamah?

10. Begitu juga mana-mana pihak yang telah dipilih atau diputuskan oleh Mahkamah untuk menjadi penjaga ad-litem, hendaklah bertindak dalam keadaan yang mendatangkan kebaikan serta tidak merugikan anak tersebut. Seksyen 97 dan 98  EUUKINM menyatakan:

“97. (1) Seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak kanak yang dilantik oleh Mahkamah tidak boleh, tanpa kebenaran Mahkamah—
(a) menjual, menggadaikan, menggadai janji, menukar, atau selainnya melepaskan milik manamana harta alih atau harta tak alih kanak-kanak itu; atau
(b) memajakkan mana-mana tanah kepunyaan kanak kanak itu selama tempoh lebih daripada satu tahun.
(2) Apa-apa pelupusan harta seseorang kanak-kanak yang melanggar seksyen ini boleh ditetapkan sebagai tak sah dan atas penetapan itu Mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang pada pendapatnya perlu untuk mengembalikan harta yang dilupuskan itu kepada kanak kanak itu.
(3) Mahkamah tidak boleh membuat apa-apa perintah di bawah subseksyen (2) melainkan jika perlu atau baik bagi kepentingan kanak-kanak itu.

98. Seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak yang dilantik oleh Mahkamah tidak boleh, melainkan jika Mahkamah memerintah selainnya dalam sesuatu hal, diberi kuasa untuk memberi akuan penyelesaian yang sewajarnya bagi apa-apa legasi atau apa-apa wang modal lain yang kena dibayar kepada atau boleh diterima oleh kanak-kanak itu.”

11. Oleh yang demikian, Pegawai Sulh dan juga Hakim, perlu mengenalpasti samada kebajikan anak itu terjaga atau tidak, baik atau sebaliknya kepada anak tersebut dalam mana-mana perjanjian persetujuan dibawa ke hadapan mereka. Sekiranya didapati tidak menguntungkan anak tersebut, maka hakim boleh membubarkan persetujuan bersama dalam majlis Sulh atau mana-mana persetujuan yang dibawa kehadapannya.

12. Masalah mungkin akan berlaku, apabila harta tuntutan masih dalam bentuk gadaian, seperti rumah dua nama yang masih dibayar kepada pihak bank. Tiada perlindungan insuran yang melangsaikan harta tersebut. Sekiranya dikekalkan harta tersebut, dengan bahagian isteri (tanpa mengira %) maka akan mendatangkan kemudaratan sebab tidak mampu membayar pinjaman. Pada masa yang sama, anak pun mungkin akan menanggung hutang. Dalam kes sebegini, pertimbangan kebajikan anak wajar diajukan terus kepada pihak Mahkamah.

13. Seperkara lagi, terdapat perbezaan perlaksanaan permohonan penjaga ad-litem di antara negeri, ada yang buat bersekali dalam tuntutan harta sepencarian selepas mati. Cara sebegini hanya memerlukan satu permohonan sahaja. Ia juga boleh disifatkan sebagai permohonan interlokutori. Terdapat negeri yang memerlukan pemohon perlu memfailkan permohonan baru. Difailkan sebelum Sulh dibuat.

14. Walaubagaimanapun, samada difailkan sebelum atau semasa kes induk didengar. Pemohon perlu mendapatkan nasihat daripada Pendaftar terlebih dahulu bagi mengelakkan pembaziran masa dan kos. 
Post:

Open for debate, saya mengharapkan pandangan dan buah fikiran yang berbeza sekiranya ada. Penyelidikan ringkas ini dibuat hasil dari kemusykilan puan catherine zeta jones yang kini sedang bertugas di Melaka Tengah (tidak tepi mahupun hujung) 
24/1/2018

Tuesday, February 13, 2018

PERTUNANGAN PANTUN TEROMBA DAN PENGISIAN


MUQADDIMAH

Awal bermula dengan Bismillah,
Syukur hanya kepada Allah
Selawat nabi pada Rasulullah
Semoga pertemuan ini membawa berkah

Bapa-bapa ibu-ibu
Atas nama besar En Azman
Kami mengucapkan ribuan terima kasih sebesar besarnya
Kedatangan kami disambut dengan muka yang jernih
Dinanti dengan dada yang lapang, ditunggu dengan wajah yang berseri-seri

Namun demikian entahlah kami tersalah cakap
Bercakap tidak beradat, adat tidak bersifat
Supaya tidak timbul cacat dan cela, tidak muncul tuduh dan kata
Supaya tidak datang fitnah yang hina dari jauh menjunjung duli,
Dari dekat menyusun sembah,
Mohon kami maaf diberi atas silap dan salah.

Encik encik dan puan puan,
Yang sebenarnya Yang empunya hajat pada hari ini adalah encik Azman
Saya hanya ditugaskan sebagai wakil untuk bicara menyampaikan hajat adat yang sebesar ini
Ridzuan zainudin nama ditabal, johor bahru tempat tinggal,
ditugaskan En Azman sebagai tukang bual, untuk menyampai hajat yang besar
Kerna besar hajat yang saya nak sampaikan tak mungkin saya bercakap seorang,
tentu ada kawan tempat berbincang.INTRO

Menurut adat melayu yang sebenarnya, sebelum hajat saya nak sampaikan,
Didalam setepak sirih terdapat hati yang bersih
Didalam seulas pinang terdapat hati yang dikenang-kenang.
Di dalam tembakau nan secawan nak menyambung  tali persaudaraan,
Didalam secolek kapur terdapat hati yang jujur

Tanjung Pindang Kotanya sempit
Gedungnya tinggi bertingkat tingkat
Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip cicip
Baru saya sampaikan hajat

Pengiring adat yang kedua adalah bunga rampai
Daun kelapa melambai lambai jatuh sehelai di pokok manggis
Tolong Pak Ali terima bunga rampai, nanti bagi janda dan mak gadis,

Petang-petang membeli nangka, nangka dibeli di pulau penyengat
Perlu sekali diberi mak janda biar pak duda bertambah semangat

Jadi Pak Ali singkat cerita, saya nak berceritalah sedikit,
Beberapa hari yang lalu bahkan beberapa minggu yang lalu Pak Azman datang ke rumah saya,
Dia menceritakan kisah anaknya yang bujang namanya Shahir,
Shahir ni dah berjalan kemana-mana, tapi dua tiga bulan ni dia mulai makan tak banyak sangat,
Tidur terlungkup terlentang, terlungkup terlentang
Dah periksa di rumah doctor katanya tak ada penyakit,
Jadi bapaknya berjumpalah dengan saya,

Dari pinang ke kampung bukit,
Pergi ke pantai menangkap bangau,
Periksa ke Doktor tak ada penyakit
Agak agak kena penyakit angau.

Kalau begitu tulah lah itu,
Pergi ke pantai menangkap bangau
Bangau ditangkap di pantai senayang,
Kalaulah terkena penyakit angau
Tidur tak nyenyak makan tak kenyang.

Saya ondeng-0ndeng saya Tanya-tanya\
Bapaknya kata, dia nyebutlah nama budak budak dalam ngigaunya
Namanya …………………………….
Jadi kami naklah cuba-cuba datang merisik-risik, sepatah kata orang
Harum baunya bunga selasih tumbuh diatas pokok pinang
Kemarin datang sudahlah merisik risik harini rencana datang hendak meminang

Anak itik terkedek-kedek, terkedek kedek ditepi tangga
Anak orang jangan diusik, kalau diusik hantarkan tanda

Kalaulah memang pinangan dah diterima inilah sebagai tanda (bagi cincin) kepada nak yang kami nak pinang

Sungguh tinggi sipokok pinang tinggi
Tumbuh dekat si pokok keladi
Takkan nak pergi bawa meminang
Bawa mas dikasi anak pak ali
Ini tanda pinangan ini diterima

Perkara pinang meminang ini takkanlah sampai disini sahaja  
Jadi kalau begitu saya nak bertanya sikit nih,
Pertanyaan saya ada 4,
bila di mana hendak berhajat,
Apa maskahwin menurut syariat,
Berapa RM hantaran cara adat.PENUTUP

Akhir kata saya bagi pihak En. Azman, mohon ampun dan maaf
Kalau ada wajah yang tersalah pandang,
Kalau ada nama yang tersalah sebut,
Kalau ada gelar yang tersalah ucap,
Kalau ada yang duduk disalah tempat.

Check List meminang

1.       Nama wakil/keluarga yang meminang
2.       Nama bakal pengantin lelaki
3.       Nama orang yang ditunang
4.       Nak tahu sekarang jadi tunangan orang atau tidak
5.       Terima atau tidak pertunangan ini
Selepas terima
baru serahkan tepak sirih.

Soalan Asas:
1.       Berapa nilai maskawin
2.       Berapa banyak hantaran
3.        
4.       Tempoh Berapa lama nak ikat.
5.       Sekiranya tak jadi.halal bi halal

kemuncak
Serahan cincin, cincin merisik, cincin meminang dan cincin bertunang kepada wakil
Bilangan dulang hantaran bertunang sila nyatakan.
Diminta untuk ibu bakal pengantin untuk menyarungkan cincin.

Teromba

Bulat air kerana pembentung
Bulat manusia kerana muafakat
Faham sesuai benar seukur
Bulat segolek ,pipih selayang
Rundingan jangan selisih
mufakat jangan bercanggah

pantun
Panjat-panjat si pohon ara,
Nampaknya cantik berseri laman,
Hajat besar kami tak terkira,
Hendak memetik bunga ditaman.

Kalau gugur buah setandan
Sampai ke tanah baru tergolek,
Kami bersyukur kepada tuahn
Datang kami disambut baik.

kredit kepada utube Dato Thamrin dan Pak Ali. 

Monday, January 15, 2018

NIKAH DAHULU TIDAK SAH, ANAK MACAM MANA? WATI SYUBHAH

Pra: Baru ni ada sahabat lama tanya, macammana hukum orang yang bernikah guna wali yang dia tak kenal. Nak kata wali Mujbir jauh sekali, wali raja ke wali am bukan, wali tahkim pun bukan. wali band tak nikahkan orang kecuali anak perempuannya. Jadi status perkahwinan diragui.


Kesan kecacatan pada status wali adalah merosakkan rukun nikah. Bila rosak rukun nikah maka ia dianggap batil (batal) dalam mazhab shafie. Nak cerita pasal susunan wali kat artikel lain, tapi kali ni nak tumpu pada status anak.Manakala nikah fasid pula jika berlaku kecacatan pada syarat nikah. 


Timbul persoalan, adakah anak hasil pernikahan batil atau fasid, bapanya boleh menjadi wali?, adakah anak itu boleh mewarisi atau diwarisi? Ada kes yang mahkamah putuskan nasabnya bersambung dengan bapa dan ada yang tidak boleh dinasabkan, kenapa?... (kalau malas  kurang rajin baca nas dan perbahasan fuqaha' scroll terus kat bawah ada kesimpulan)
 apaaaa!!!

1. Jumhur fuqaha yang terdiri daripada Mazhab Maliki, Shafie dan Hambali menyatakan bahawa pernikahan batil dan pernikahan fasid adalah satu makna, tiada perbezaan. Ia dinyatakan oleh Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu. ms 112, Jilid 7 Darul Fikr, Damsyik 1989 sebagaimana berikut.pernikahan yang batil dan fasid satu makna disisi Jumhur Fuqaha selain Fuqaha Hanafi..

Dan bagi perkahwinan fasid atau batil ada beberapa hukum hakam seperti berikut:-

1....
2.....
3- Sabit nasab anak kepada bapanya sekiranya akad nikah tersebut tidak disepakati oleh fuqaha sebagai fasid. Begitu juga jika akad perkahwinan tersebut disepakati oleh Fuqaha sebagai fasid. Ia tidak dianggap sebagai persetubuhan zina apabila lelaki tersebut tidak mengetahui hukum haram mensetubuhi isterinya itu. Akan tetapi sekiranya dia mengetahui dengan pengharamannnya, maka ia dianggap persetubuhan zina dan wajib dikenakan hukuman had dan tidak sabit nasab anak tersebut kepadanya.


2. Berdasarkan pendapat fuqaha ini, maksud perkataan “fasid” yang terdapat di dalam seksyen 2(1) bukanlah bermaksud hanya pernikahan fasid sahaja yang dikira sebagai persetubuhan syubhah. Persetubuhan dari perkahwinan yang batal juga boleh dikategorikan sebagai persetubuhan syubhah.

3. Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2003, syarat untuk anak dinasabkan kepada seseorang lelaki selain lahir dari perkahwinan yang sah, ianya juga boleh dinasabkan hasil dari persetubuhan syubhah. Ia diperuntukkan di bawah seksyen 114, dinyatakan seperti berikut:-

“Jika seseorang lelaki melakukan persetubuhan syubhah dengan seorang perempuan, dan kemudiannya perempuan itu melahirkan seorang anak dalam tempoh antara enam bulan qamariah hingga empat tahun qamariah selepas persetubuhan itu, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu”

4. Persetubuhan syubhah pula telah diberikan definisinya dalam subsekyen 2(1) enakmen tersebut dengan takrifan berikut:

“persetubuhan syubhah” ertinya persetubuhan yang dilakukan di atas anggapan sah akad nikah akan tetapi sebenarnya akad itu tidak sah (fasid) atau persetubuhan yang berlaku secara tersilap dan termasuk mana-mana persetubuhan yang tidak dihukum Had dalam Islam”

Berdasarkan peruntukan tersebut, sesuatu persetubuhan yang dikira sebagai persetubuhan syubhah jika terdapat pada satu atau lebih daripada 3 ciri berikut:-

        (i)            Jika persetubuhan tersebut berlaku dalam perkahwinan yang tidak sah, tetapi pelakunya mempercayainya perkahwinan tersebut sah.

     II.   (ii)         Persetubuhan yang berlaku secara tersilap seperti persetubuhan seseorang lelaki dengan seorang perempuan yang dipercayai  dia adalah isterinya.

   III.      (iii)      Jika persetubuhan itu tidak dianggap zina dan tidak dihukum had di bawah hukum syara’.

5. Syarat (i) dan (ii) dibina atas kepercayaan pelakunya bahawa perempuan tersebut halal baginya untuk disetubuhi tetapi hakikat sebenarnya ia tidak halal. Ia menepati takrif syubhah dari segi bahasa dan istilah fuqaha. Rujuk kepada al-Qamus al-Fiqhi karangan Sa’di Abu Jaibn da Mu’jam al-Wasit di mana ia ta’rifkan sebagai

Sesuatu perkara yang tidak jelas yang mana tidak diketahui sama ada halal atau haram dan sama ada  haq atau batil”

6. Dari peruntukan seksyen 114 dan subseksyen 2(1) dapat difahami bahawa pelaku menyangka perempuan yang disetubuhi itu halal baginya. Ini bermakna syubhah tersebut berlaku pada pelaku menyamai apa yang dinyatakan oleh Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitab al-Tasyri’ al-Jinai’ie al-Islami Edisi 4[1998], al-Resalah Publisher, Beirut, Jilid 2 hlmn 360 bahawa ada 3 jenis syubhah, salah satunya adalah syubhah pada pelaku, nasnya seperti berikut:


“syubhah pada pelaku: seperti seseorang lelaki mensetubuhi seorang perempuan pada malam pertama yang disangka ia isterinya, kemudian jelas ia bukan isterinya. Asas syubhah itu adalah sangkaan dan kerpercayaan pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut di mana dia mempercayai bahawa dia tidak mensetubuhi perempuan yang haram kepadanya. Oleh itu wujudnya sangkaan ini pada pelaku menghasilkan syubhah yang menyebabkan tertolak hukuman had. Manakala jika dia melakukan persetubuhan dalam keaadaan dia mengetahui perempuan tersebut haram kepadanya, maka ia tidak dikira sebagai syubhah”.
7. Dalam Mazhab Shafie disebutkan tiada perbezaan antara nikah fasid dan nikah batil dari segi hukumnya, Merujuk kepada Kitab Fiqh Ala Mazahibul Arbaah Jilid 4, hlmn 108 yang menyebutkan pendapat mazhab Shafie sebagaimana berikut:-

“Nikah fasid adalah pernikahan yang tidak sempurna atau tidak mencukupi satu (atau lebih) syarat daripada syarat pada rukun nikah. Manakala nikah batil adalah pernikahan yang tidak mencukupi satu (atau lebih) rukun nikah. Hukum bagi nikah fasid dan nikah batil adalah satu pada kebiasaannya.”

8. Setelah disebutkan contoh-contoh nikah fasid dan nikah batil dalam Mazhab Shafie, juga disebutkan dalam kitab tersebut mengenai hukum nikah fasid dan batil seperti berikut:-

“tidak dikenakan hukuman had padanya dan disabitkan dengan pernikahan batil dan fasid itu nasab keturunan dan diwajikan membayar mahar mithil (ke atas lelaki tersebut.”)

9. Dalam kitab tersebut juga disebut satu kaedah dalam Mazhab Shafie bahawa setiap persetubuhan yang tidak dikenakan hukuman had, maka sabit nasab dan keturunannya. Nas adalah seperti berikut:


“Ketahuilah bahawa setiap persetubuhan yang tidak dikenakan hukuman had ke atas pelakunya maka diwajibkan eddah, disabitkan dengan persetubuhan tersebut nasab keturunan dan diwajibkan membayar mahal mithil ke atas lelaki berkenaan”

Dalam kes nikah fasid dan nikah batil hudud tertolak kerana wujudnya syubhah atau keraguan.

10. Kesahtarafan nasab anak dari perkahwinan fasid dan batil ini bukan sahaja merupakan pendapat Mazhab Shafie tetapi juga merupakan pendapat 3 mazhab yang lain iaitu Hanafi, Maliki dan Hanbali. Cuma Mazhab Hanafi berbeza pendapat pada masalah kewajipan membayar mahar dan kewajipan eddah. Bagi mazhab Maliki dan Hambali, telah disebutkan otoritinya sebelum ini. Manakala bagi Mazhab Hanafi rujuk kepada Kitab Fiqh ala Mazahibul Arbaah Jilid 4 hlm 106-107 sebagaimana berikut:-


“Sesungguhnya nikah yang fasid terbahagi kepada 2 jenis; jenis yang pertama mewajibkan pembayaran mahar (maskawin) sabit nasab keturunan dengan pernikahan fasid itu dan tidak diwajibkan eddah...”

“Jenis nikah fasid yang kedua adalah sabit semuanya; mahar, eddah dan nasab keturunan.

11. Oleh kerana hukum eddah dan mahar mithil yang berbeza ini, maka mazhab Hanafi membezakan kesan antara nikah yang fasid dengan nikah yang batil. Ia berbeza dengan Jumhur Fuqaha termasuk mazhab Shafie yang tidak membezakan antara keduanya yang mana kesemuanya mensabitkan eddah, mahar dan nasab keturunan sebagai mana ototriti yang disebutkan terdahulu.

12. Dalam kes rujukan Wan Hashim bin Wan Ahmad lwn Juanee binti Janion, Jurnal Hukum 35 Bhg 1 1433H m/s 73-84. Hakim Rayuan mendapati dalam rekod rayuan kedua-dua perayu menyatakan, mereka menjalani kehidupan sebagai suami isteri berdasarkan keyakinan bahawa pernikahan mereka pada 16/07/2007 adalah sah mengikut Hukum Syara’. Isu disini samada dakwaan kedua-dua perayu mengenai keyakinan boleh diterima atau tidak untuk mensabitkan persetubuhan syubhah?.

13. Panel Rayuan berpendapat dakwaan keyakinan adalah munasabah dan masuk akal berdasarkan fakta bahawa perayu diberikan sijil nikah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang mana dengan sijil tersebut, boleh menimbulkan keyakinan. Disokong oleh fakta bahawa selepas anak tersebut lahir mereka telah menggunakan sijil tersebut untuk mendaftarkan kelahiran anak, tetapi ditolak kerana didapati ia palsu.

14. Dalam kes rujukan, Mahkamah rayuan telah memutuskan rayuan Perayu diterima dan anak yang dilahirkan perayu kedua pada 09/08/2009 hendaklah dinasabkan kepada Perayu 1 dan keputusan YA Hakim Bicara yang memutuskan anak tersebut tidak boleh dinasabkan kepada Perayu 1 diketepikan.

15. Dalam kes ini juga Mahkamah Rayuan menasihatkan, dalam kes-kes pengesahan nikah yang didapati tidak sah, Hakim perlu membuat keputusan mengenai status anak dari perkahwinan yang dihukumkan sebagai tidak sah. Ini bagi mengelakkan pihak-pihak terpaksa memfailkan pula pengesahtarafan anak yang akan membebankan pihak-pihak dari segi masa dan kos. Tiada yang menghalang Mahkamah untuk membuat keputusan status anak dalam permohonan pengesahan nikah. 

Post: Kesimpulan (dedicated khusus kepada yang 'kurang rajin membaca'/dah baca tapi tak faham huraian diatas)

Sekiranya perkahwinan fasid atau batil berlaku, kesan kepada anak hasil dari perkahwinan tersebut dapat dibahagi kepada dua:


1. Jika perkahwinan itu DIKETAHUI ROSAK DAN CACAT RUKUN DARI AWAL ATAU SEBELUM KAHWIN oleh pengantin/pasangan, tetapi degil mereka nak kahwin juga! - maka anak yang terhasil tidak boleh diwalikan oleh bapa. mereka tidak waris mewarisi, batasan aurat seperti ajnabi, pasangan dikenakan hukuman had. 2. Jika perkahwinan itu DIYAKINI SEMASA AKAD adalah SEMPURNA DAN SAH DARI SEGI RUKUN DAN SYARAT TETAPI HAKIKATNYA TAK SEMPURNA DAN TAK SAH maka anak tersebut boleh diwalikan oleh bapa, mendapat warisan, aurat dikira muhrim, lelaki wajib bayar mahar dengan kadar kebiasaan, perempuan boleh minta eddah selepas di faraqkan.


3. Contoh klasik kes nombor dua seperti: Bernikah guna wali hakim di thailand, tetapi rupa-rupanya bukan wali hakim yang diiktiraf oleh Majlis Agama Thailand, itu kadhi syndicate (sindekit). Hakim kena tanya samada mereka tahu atau tidak yang kadhi tu ada pengiktirafan?. Sekiranya tidak tahu maka masuk dalam kategori nombor 2. Tapi kalau tahu, degil nak menikah juga, maka pasangan ni akan jatuh kategori nombor 1.

4. Boleh minta hakim buat pengesahan nasab terus jika disabitkan faraq nikah disebabkan nikah fasid atau batil. Tapi terpulang pada hakim nak dengar atau kena failkan berasingan.

5. Pengetahuan pasangan yang berkahwin dalam kes sebegini adalah kunci kepada penasaban anak dan lain-lain efek perundangan. Oleh itu berilah pengetahuan kepada anak cucu cicit tuan-tuan dan puan-puan tentang hukum syarak. Jangan sampai dah beranak pinak baru nak naik turun mahkamah buat pengesahan.


cenggitu ekk!