Tuesday, November 25, 2008

Your Wealth In Islamic Judicial System



Kes-kes Wasiat Dalam Sistem Perundangan Islam

Aburazeen



Pada dasarnya, wasiat yang dibuat oleh mana-mana orang Islam di Malaysia adalah tidak melibatkan urusan di Mahkamah Syariah. Namun apabila berlaku sebarang pertikaian dari mana-mana pihak ataupun penentuan keesahan sesuatu wasiat maka kata putus hendaklah dibuat oleh Hakim Syarie yang berbidangkuasa berdasarkan Enakmen Pentadbiran dan Enakmen Wasiat. Penerangan berkenaan Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999 beserta contoh kes telahpun diterbitkan dalam Majalah MAIS bilangan 5 yang lalu. Sebagai kesinambungan artikel yang lalu, kali ini dibawakan lagi contoh kes pengesahan wasiat yang boleh memberi munafaat kepada para pembaca.


Jefri atau disebut sebagai Arwah selepas ini, mati meninggalkan waris yang terdiri dari seorang isteri yang bernama Rose, seorang ibu kandung dan 3 orang anak lelaki yang mana salah seorangnya terencat akal, ketika masih hidup Arwah telah melantik Wasoyah Trustee Berhad secara rasmi sebagai wasi dan pemegang amanah yang menguruskan harta peninggalan beliau. Wasoyah Trustee Berhad telah mewakilkan seorang agen untuk membuat surat wasiat yang mengagih dan mentadbir harta-harta peninggalan Jefri setelah beliau mati kepada ahli-ahli waris yang masih hidup. Di dalam wasiat tersebut Arwah telah mewasiatkan hartanya yang terdiri dari sebuah rumah banglo, sebuah kereta, tanah dan saham kepada isteri beliau manakala wang ASNB, wang Tabung Haji, keahlian kelab golf dan akaun simpanan beliau kepada anak pertamanya sebanyak 30%, anak kedua seanyak 30% dan anak ketiga sebanyak 40%. Namun dalam wasiatnya tidak dinyatakan nama ibu beliau, walaubagaimanapun kesemua waris-waris bersetuju untuk melaksanakan sepenuhnya wasiat tersebut. Malangnya surat wasiat tersebut tidak sempat ditandatangani oleh Arwah.


Berdasarkan seksyen 4 Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Selangor) 1999, Rose meyakini bahawa wasiat arwah yang tidak sempat ditandatangani masih sah dan boleh dilaksanakan oleh waris-waris yang hidup. Seksyen 4 dipetik “… tiada apa-apa tuntutan tentang keesahan sesuatu wasiat selepas matinya seseorang pewasiat boleh diterima oleh Mahkamah melainkan ianya disokong oleh dokumen-dokumen yang ditulis atau ditandatangani oleh pewasiat .”

Jika diteliti bahagian terakhir peruntukan seksyen tersebut, dengan perkataan “atau” ternyata hasrat penggubal untuk membuka peluang pelaksanaan wasiat adalah besar sehingga meliputi dokumen wasiat yang bertulis tetapi tidak ditandatangan oleh pemberi wasiat. Pun begitu, sekiranya dokumen yang tidak ditandatangani ini dipertikaikan, maka kaedah pembuktian melalui dua orang saksi mampu dijadikan hujah keesahan wasiat tersebut.


Dalam kes ini, Rose selaku salah seorang waris telah menfailkan kes ini ke Mahkamah Syariah, pemfailan ini menjadikan beliau sebagai Plaintif, manakala waris lain yang terdiri dari ibu Arwah dan anak-anaknya dijadikan sebagai Defendan. Permohonan beliau adalah untuk mendapatkan perintah Mahkamah supaya wasiat Arwah diisytiharkan sah dan dilaksanakan sepenuhnya.


Oleh kerana salah seorang anak Arwah tidak boleh mengurus dan mentadbir hal-hal diri dan harta sendiri, maka Rose telah membuat permohonan untuk menjadi penjaga ad-litem berdasarkan alasan bahawa beliau adalah ibu kandung dan penjaga hakiki. Penjaga ‘ad-litem’ kepada anak tersebut berkuasa untuk membuat apa-apa urusan mengenai harta anak tersebut berdasarkan peruntukan seksyen 91 dan 92 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Walaubagaimanapun oleh kerana beliau sedang dan akan bertindak sebagai salah seorang benefisiari apatah lagi sebagai Plaintif dalam kes ini maka penjaga ad-litem kemudiannya ditukarkan permohonannya kepada bapa saudara anak tersebut bagi mengelakkan tohmah.


Ibu Arwah yang mengambil sikap tidak mahu campurtangan dan menyerahkan urusan serta bahagiannya kepada keluarga Arwah telah membuat penyerahan hak dalam bentuk akuan sumpah dihadapan Pesuruhjaya Sumpah, oleh kerana kes ini melibatkan Mahkamah Syariah maka Pesuruhjaya Sumpah beragama Islam lebih diutamakan. Antara isi kandungannya adalah beliau menolak segala hak bahagiannya di dalam faraid dan redha menerima haknya yang diperuntukkan dalam surat wasiat. Beliau juga berakujanji untuk tidak mempertikaikan keesahan surat wasiat tersebut.


Dipenghujung prosiding, semua pihak yang terdiri dari benefisiari atau waris yang berhak mengikut hukum syarak kepada harta Arwah termasuk seorang penjaga ad-litem telah menandatangani Surat Ikatan Persetujuan. Surat tersebut mengandungi kesemua isi kandung wasiat yang tidak sempat ditandatangani oleh Arwah. Maka dengan keterangan semua pihak dan yang lebih penting lagi, persetujuan yang ikhlas daripada waris-waris maka wasiat Arwah akhirnya menjadi perintah Mahkamah dan secara rasminya wasiat tersebut menjadi sah dan terlaksana mengikut hukum syarak dan undang-undang.


Kes tersebut adalah salah satu gambaran permohonan pengesahan wasiat di Mahkamah Syariah, perkembangan kes wasiat sebegini amat kurang didaftarkan di Negeri Selangor, berdasarkan carian e-syariah terkini, tahun 2006 sebanyak 1 kes didaftarkan, manakala tahun 2007 sebanyak 3 kes dan bagi tahun 2008 sehingga ke hari ini tiada sebarang kes dibawah kod 039 Permohonan Pengesahan Wasiat didaftarkan. Terdapat dua kemungkinan yang menyumbang kepada kurangnya kes sebegini. Antaranya sifat mengambil jalan tengah umat Islam yang tidak mahu ahli waris berebut-rebut harta peninggalannya selepas mati seterusnya menyerahkan pembahagian kepada sistem faraid semata-mata manakala kemungkinan kedua samada wasiat yang dibuat oleh simati tidak dipertikaikan langsung oleh semua ahli waris.


Berdasarkan kes diatas, semua pihak bernasib baik apabila kesemua syarat yang ditinggalkan oleh pembuat wasiat telah memenuhi kehendak undang-undang dan juga restu ahli waris, dengan keharmonian yang ada pada semua pihak, harta peninggalan walaupun membentuk wasiat kepada ahli waris dan kadar harta melebihi satu pertiga, masih dapat dilaksanakan. Namun tidak semua kes boleh berjalan dengan lancar terutamanya apabila melibatkan salah faham dari pembuat wasiat terhadap undang-undang dan hukum syarak. Pertikaian yang direkodkan melalui kes-kes yang dilaporkan dalam jurnal perundangan membentuk empat permasalahan popular sewaktu pengagihan wasiat dibuat.


Yang pertamanya apabila wasiat melebihi satu pertiga harta yang ditinggalkan. Dalam kes Shaik Abdul Latif dengan Shaikh Elias Bux (1962) 28 MLJ 374 Hakim telah memutuskan wasiat Shaikh Babu Bux adalah bercanggah dengan undang-undang Islam. Dalam kes ini ia telah cuba menghadiahkan hartanya lebih dari satu pertiga pada masa ia mati. Dalam kes Katchi Fatimah lwn Mohamad Ibrahim (1962)28 MLJ 374 diputuskan seseorang Muslim tidak boleh mewasiatkan hartanya melebihi satu pertiga dari baki selepas pembayaran urusan pengebumian dan hutang piutang kecuali dengan izin semua ahli waris selepas kematian pemberi wasiat.


Yang keduanya berkaitan penangguhan dalam penyerahan harta wasiat. Dalam kes Abdul Rahim lawan Abdul Hameed dan lain-lain (1983)2 MLJ 78 Mahkamah memutuskan pembuat wasaiat tidak boleh menangguhkan penyerahan harta wasiat, seterusnya menghalang pembahagian harta mengikut faraid terhadap ahli waris. Kes Saedah binti Abu Bakar dan Malek bin Hj Mohamed Yusuf lawan Hj Abdul Rahman bin Haji Mohamed Yusuf dan Usman bin Haji Mohamed Yusuf menyaksikan Mahkamah membatalkan wasiat yang dipohon. Pemohon dalam kes ini mendakwa wasiat yang mengikat hak ahli waris untuk jangka masa 10 tahun adalah tidak sah dan pembahagian kepada ahli waris hendaklah dilaksanakan segera.


Yang ketiga apabila wasiat dibuat semasa sakit yang mengakibatkan kematian (maradhul maut). Dalam kes Amanullah bin Haji Ali Hassan lawan Hajjah Jamilah binti Sheikh Madar, wasiat dibuat semasa pemberi wasiat dalam keadaan separuh sedar. Beliau menyerahkan hartanya lebih daripada satu pertiga kepada warisnya. Mahkamah memutuskan bahawa wasiat yang dibuat dalam keadaan tersebut adalah tidak sah.


Dan yang keempat wasiat kepada ahli waris, Kes Siti binti Yatim lawan Mohamed Nor bin Bujal, si mati telah mewasiatkan kesemua hartanya kepada anaknya, Mohamed Nor bin Bujal dengan tujuan menghalang isterinya mendapat bahagian di dalam hartanya. Diputuskan bahawa wasiat tersebut adalah tidak sah. Namun berlawanan dalam kes contoh yang dibawakan pada permulaan artikel ini, walaupun wasiat dibuat kepada ahli waris namun dengan tiadanya pertikaian yang timbul seperti dalam kes Siti binti Yatim, maka Mahkamah boleh memutuskan seperti mana yang dikehendaki oleh simati.


Pokok pangkalnya, pemahaman semua pihak samada ahli waris ataupun pembuat wasiat sendiri terhadap kehendak hukum syarak dan undang-undang boleh membantu kelancaran pembahagian harta selepas berlaku kematian. Bagi memudahkan semua pihak terdapat beberapa agensi yang sedia membantu proses pembuatan pengesahan dan pelaksanaan wasiat. Maka dengan kemudahan ini maka tidak akan berlaku lagi pertikaian yang boleh mencerai beraikan ahli keluarga dan sanak saudara dikalangan umat Islam.


published

MAIS 12

Sept 2008

5 comments:

 1. The fоοt and calf massаger is bеttеr
  on this chaiг anԁ does both сalf anԁ
  foot at the same time? There has often beеn a ԁebate гegarding the actual lead tο of acne.
  Peoρle аre increasingly getting аttuned tο thе fact that feelings of extгeme anxiety, the mental well being of chilԁrеn, and the dеlicаtе relationѕhip
  іssues betωeen couples, aгe all things that can't be left to chance or time. It can ease stiff joints and also aids circulation and digestion. Medicare regulations require that physical therapy services be performed either (1) by a state-licensed physical therapist or (2) by or incident to the services of a physician or other medical professional licensed to perform such services under state law pursuant to 42 c!! I've ρicked theѕe oils for theіr relaхing,
  sеnsual, oг refreѕhing qualities. Regular mаssages can contribute to а healthier іmmunе ѕystеm.
  Repеat the proceѕs on уouг other thigh.


  My ωeblοg - Tantric massage London
  Also visit my website :: tantra

  ReplyDelete
 2. The foot anԁ calf maѕsager is better on thiѕ chair
  and dοеs both calf anԁ foot at the same timе?

  Thеre haѕ often bеen a ԁebаte
  гegarԁіng thе actual lead
  to of acne. Pеople are inсгeaѕingly getting
  attuneԁ to the fact that feelings of extrеmе anxiety, the
  mentаl well bеing of children, and the delicate relаtionshiр issues
  bеtwеen couρles, are all thingѕ that
  can't be left to chance or time. It can ease stiff joints and also aids circulation and digestion. Medicare regulations require that physical therapy services be performed either (1) by a state-licensed physical therapist or (2) by or incident to the services of a physician or other medical professional licensed to perform such services under state law pursuant to 42 c!! I've
  picked theѕе oilѕ for their гelaxing,
  sеnѕual, or refrеshing qualities. Regular
  massages can contribute to a healthier immunе system.
  Repеat the pгoсeѕs on your otheг thigh.


  Hегe is my web page Tantric massage London
  my web page :: sensual massage in London

  ReplyDelete
 3. Hey I am so glad I found your website, I really found you by error, while I was
  searching on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round interesting blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to read it all at the
  moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read a lot more, Please do keep up the fantastic jo.

  Here is my website ... how to get pregnant fast

  ReplyDelete
 4. Link exchange is nothing else but it is only placing the other person's weblog link on your page at proper place and other person will also do similar in favor of you.

  My blog: lloyds pharmacy

  ReplyDelete
 5. Thank you for some other excellent article. The place else could anybody get that type of information in such a
  perfect method of writing? I've a presentation subsequent week, and I'm at the search for
  such info.

  Also visit my webpage - viagra online - http://www.viagrabritain.co.uk -

  ReplyDelete